• I Wstęp i definicje
 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.aureum.com.pl.
 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

- Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aureum.com.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia.

- Towar – należy przez to rozumieć wszystkie artykuły sprzedawane za pomocą sklepu zarówno online i offline.

- Kupujący – wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną odpowiedzialność do czynności prawnych oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

- Sprzedawca – Firma Usługowo Handlowa Anna Pitus, mająca siedzibę pod adresem: 76-100 Sławno ul. Koszalińska 13 A, NIP: 8391776469, REGON: 331018067

- Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawarta za pośrednictwem Sklepu.

- Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

- Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr16, poz. 93 ze zm.)

 1. Kontakt pomiędzy sprzedawcą a kupującym odbywa się pomocą poczty, poczty elektronicznej, formularzy dostępnych na stornie www.aureum.com.pl oraz drogą telefoniczną.
 2. Kupujący może się skontaktować ze Sprzedającym za pomocą danych kontaktowych:

Email: bok@aureum.com.pl, tel: 517791794 bądź za pomocą adresu korespondencyjnego: F.U.H. Pitus Anna, ul. Koszalińska 13 A, 76-100 Sławno.

       5.    Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

 • II Ogólne zasady korzystania ze sklepu

 

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN), do ceny doliczony jest podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej przepisami prawa.
 2. Oferta sklepu jest obowiązująca na terenie Polski. Wszystkie umowy i postanowienia zawarte za pośrednictwem Sklepu są w języku polskim.
 3. Rejestracja w sklepie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 5. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych sklep podejmuje działania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie ryzyka pozyskiwania i modyfikacji danych przez osoby nieupoważnione.
 8. W przypadkach naruszenia niniejszego regulaminu, zasad Polityki Prywatności bądź przepisów prawa a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób uciążliwy dla innych Kupujących lub utrudniający pracę Sklepu, Sprzedawca ma prawo pozbawić kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.
 9. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, naruszających dobra osób trzecich.

- korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez zastosowanie określonego oprogramowania i urządzeń.

- nierozsyłanie i nieumieszczanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM).

- korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących.

- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 

§III Procedura składania zamówień

 

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe za pomocą strony www.aureum.com.pl, telefonicznie lub za pomocą adresu e-mail: bok@aureum.com.pl.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie jest wysyłane na podany przez Kupującego adres e-mail. Potwierdzenie trawa przeważnie do 2 dni roboczych.
 3. Kupujący ma prawo dowolnie modyfikować lub anulować zamówienie do chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni roboczych.
 5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.
 6. Sprzedawca może poprosić kupującego o wpłatę zaliczki. Kwota zaliczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia.
 7. Jeżeli Kupujący zostanie poproszony o wpłatę zaliczki, termin zamówienia może ulec wydłużeniu o czas do zaksięgowania zaliczki na koncie sprzedawcy.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie poprawnych danych do zamówienia. Dane te powinny umożliwić Sprzedawcy kontakt z Kupującym.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby skontaktować się z Kupującym na podstawie danych podanych przez niego w zamówieniu.
 10. W przypadku podania przez Kupującego danych uniemożliwiających kontakt przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie Kupującego.

 

§IV Dostawa i realizacja zamówienia

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo podany w karcie produktu na stronie Sklepu i jest liczony od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w takim wypadku Kupujący zostanie o takim fakcie poinformowany.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał metodę płatności przelew na konto, towar zostanie wysłany nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał metodę płatności umowa ratalna, towar zostanie wysłany nie wcześniej niż po zawarciu przez Kupującego umowy z bankiem oferującym swoje usługi na stronie Sklepu.
 5. Kurier dostarcza Kupującemu towar pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres, na terenie Polski.
 6. Dostawa towaru nie obejmuje usługi wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia zamówionego Towaru do miejsca przeznaczenia.
 7. W przypadku zamówień z kilkoma produktami zamówienie będzie realizowane z terminem Towaru o najdłuższym czasie oczekiwania.
 8. Nie obsługujemy życzeń klientów w zakresie dni i godzin dostaw.
 9. Istnieje możliwość odbioru osobistego w naszym sklepie po wcześniejszym potwierdzeniu terminu odbioru.
 10. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pomocą:

- przelewem

- płatnością w systemie PayU

- za pobraniem przy odbiorze Towaru

- za pomocą ratalnych opcji płatności

- w inny udostępniony przez Sprzedającego sposób

 1. Dane sprzedawcy do przelewu to:

               Firma Usługowo Handlowa Pitus Anna, 76-100 Sławno, ul. Koszalińska 13A

               Numer konta: 81 1020 4681 0000 1702 0004 1210

§V Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego bądź wskazanej przez niego osobie trzeciej, ostatniej części lub partii towaru.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie może być złożone na jednym z ogólnie przyjętych formularzy i wzorów jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Odstąpienie wystarczy wysłać mailowo na adres: bok@aureum.com.pl lub listownie na adres: Sławno 76-100, ul. Koszalińska 13 A.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu.
 6. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem, Zwracany towar prosimy zapakować a na przesyłce w widocznym miejscy napisać „ZWROT”.
 8. Sprzedający nie oferuje usługi transportowej zwracanych rzeczy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący płacąc za towar, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

- Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy także świeżych owoców, warzyw, nabiału, wędlin, mięsa i innych produktów o krótkiej trwałości.

 1. Sprzedawca może odstąpić od umowy w wypadku oczywistej pomyłki w cenie towaru.
 2. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§VI Reklamacje

 

 1. Sprzedawca odpowiada przed Kupującym za wady fizyczne i prawne sprzedawanego towaru z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Reklamację Kupujący może złożyć przez:

- stronę www.aureum.com.pl – wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie.

- osobiście w firmie sprzedawcy pod adresem: Sławno ul. Koszalińska 13 A

- pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: 76-100 Sławno, ul. Koszalińska 13 A.

 1. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt, wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru, opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 2. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę w prawidłowej formie.
 3. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do miejskiego(powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.
 7. Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.

 

§VIII Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie www.aureum.com.pl
 2. Kupujący ma prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2018 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U.2014 poz.121 z późn.zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.